Bijeenkomst Almere

Ruim 120 deelnemers, werkzaam in de huisartsenpraktijk, het publieke- en sociale domein, ontmoetten elkaar op 23 november 2015 in Almere. Zij gingen in gesprek over het versterken van preventie door de drie werkvelden met elkaar te verbinden. Deze ontmoeting is georganiseerd met GGD Flevoland en ROS Almere. 

 

Regionale ontwikkelingen

Cees Verdam, directeur Publieke Gezondheid GGD Flevoland, vertelt de deelnemers over de ontwikkelingen in Flevoland. Er gebeurt veel en met veel enthousiasme, zo wordt er sinds januari 2015 samengewerkt in wijkteams. Professionals weten elkaar zo beter te vinden, waardoor wijkbewoners eerder en efficiënter worden geholpen. De structuur van de wijkteams staat, nu is het zaak om verder te optimaliseren.

NHG-zorgmodule Leefstijl

Ton Drenthen van het Nederlands Huisartsen Genootschap vertelt over de nieuwe NHG-zorgmodules Leefstijl. Daarin vinden huisartsen richtlijnen over leefstijladvisering en begeleiding van patiënten rond alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Daarnaast bieden deze zorgmodules handvatten voor samenwerking met andere professionals in de wijk. 

 

Huisarts uit de zaal:

“De uitdaging is om het als praktisch handvat te gebruiken, als zorg voor chronische ziekten”.

Sociaal Domein Flevoland

Han Jetten, directeur-bestuurder, en Liselore Leijten, opbouwwerker, beiden van Stichting De Schoor vertellen over de ontwikkeling rond wijkteams. In Almere organiseren ze sinds 1 januari 2015 via de wijkteams bijna alle hulp rond welzijn, zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin. Het team bestaat uit professionals op verschillende gebieden, zoals een opbouwwerker, een maatschappelijk werker, een vrijwilligerscoördinator, een wmo-consulent en een jeugdhulpmedewerker. Zij kennen de lokale omgeving, weten welke behoeften er leven en waar prioriteiten voor de korte en lange termijn liggen. Doordat het wijkteam regelmatig bij elkaar komt weet men elkaar goed te vinden, kan de ondersteuning sneller geregeld en goed op elkaar afgestemd worden. Een heel concrete uitkomst is bijvoorbeeld dat Liselore voor 2016 samen met het consultatiebureau ‘Muziek op schoot’ gaat aanbieden voor moeders met jonge kinderen.

Preventie en huisarts

Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboudumc, geeft een kijkje in de wereld van de huisarts. Waar zitten de kansen voor samenwerking en hoe krijg je een huisarts enthousiast? Zijn boodschap was helder: “Leer elkaars wereld en taal kennen”.

Workshop Seksuele Gezondheid

Seksuele gezondheid gaat ook over de mogelijkheid seksuele contacten en relaties te kunnen kiezen en beleven. En seksualiteit draagt positief bij aan het welbevinden en welzijn van mensen. Een op de vier jongeren die op het soa-spreekuur van GGD Flevoland komt heeft een soa. Opvallend is de schaamte over onveilig vrijen. 

De GGD heeft een overzicht van de cijfers van verschillende soa’s per wijk. Zo kun je op wijkniveau jongeren gericht informeren: ‘Een op vijf jongeren in wijk x heeft seks met iemand met een soa’

In het voorjaar van 2016 wordt het Centrum Seksueel Geweld Flevoland opgericht. Dit centrum richt zich op een aanpak afgestemd met partners als de politie, slachtofferhulp, het Flevoziekenhuis en GGZ Centraal. Het doel is om (de gevolgen van) seksueel geweld te voorkomen, te beperken en/of de behandeling van psychische en/of lichamelijke gevolgen van geweld te verbeteren. Daarnaast krijgt een slachtoffer van seksueel geweld een casemanager toegewezen, die het slachtoffer gedurende een periode na de acute zorgfase volgt met oog voor lichamelijke en psychische gevolgen. 

Workshop Jongeren op Gezond Gewicht

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland ziet in de dagelijkse praktijk jongeren met overgewicht, net als huisartsen en professionals binnen het sociaal domein. Deze workshop ging over de samenwerking in de wijk: wat kunnen professionals voor elkaar betekenen?

Het blijft lastig om het onderwerp overgewicht te bespreken, als iemand oorspronkelijk voor een niet-gerelateerd probleem bij de huisarts (of andere hulpverlener) komt. Na het bespreekbaar maken moet er ook een vervolgstap komen, maar huisartsen hebben hier niet altijd de tijd voor. Vaak kunnen zij dan de jeugdarts van GGD inschakelen, elkaar dan weten te vinden is een belangrijke voorwaarde. De workshopdiscussie gaat over hoe je overgewicht bij een jongere bespreekbaar kunt maken en hoe je goede begeleiding kunt opzetten. Vaak hebben huisartsen hier te weinig tijd voor, de JGZ kan dit wel oppakken. Daarvoor is wel belangrijk dat de JGZ en de huisartsenpraktijk elkaar al kennen en de huisarts weet wie hij bij de JGZ kan bellen en naar wie hij zijn patiënt doorstuurt.

Workshop Welzijn op Recept

Het sociaal wijkteam (Stichting Welzijn Lelystad) en Gezondheidscentrum Waterwijk werken in Lelystad Zuid-Oost succesvol samen onder één dak. Deze huisartsenpraktijk verwijst patiënten met psychosociale klachten actief door naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen of samen koken en eten. Na drie jaar loopt de samenwerking als een trein. Het sociaal wijkteam is de spin in het web. Signalen komen binnen via de huisarts, wijkbewoners of bij het wijkteam waarna er een huisbezoek plaatsvindt. Vervolgens wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is en wat er mogelijk is. Door periodiek met elkaar te overleggen zijn de lijntjes kort en kent men elkaar goed; dit maakt de samenwerking efficiënt.

"Ik ben als huisarts overtuigd om mee te doen en te blijven doen omdat het mij veel tijdwinst oplevert. Een deel van mijn patiënten, zonder duidelijke medische vraag, wordt nu toch daadwerkelijk verder geholpen."

Workshop Afstemming huisartsenzorg en sociaal wijkteam

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan hun inwoners, waaronder ook zorg, welzijn en opvoeding. Vaak willen gemeenten de uitvoering integraal aanpakken. De wijkteams met een brede samenstelling zijn voor veel gemeenten een manier om dat te realiseren. De verbinding tussen huisartsenzorg en wijkteam is belangrijk om een patiënt goed te kunnen helpen. Maar hoe verloopt die verbinding? Weten huisartsen en POH'ers het wijkteam te vinden? En vice versa? In deze workshop van ROS Almere visualiseerden deelnemers de droomwereld van de cliënt en met elkaar in discussie over manieren om als professional de verbinding te zoeken en aan te gaan. 

Wijkspel Almere Poort

In deze workshop van GGD Flevoland stond de wijk Almere Poort centraal. In deze wijk gaan professionals en wijkbewoners met elkaar aan de slag rondom de problemen die eenoudergezinnen ervaren. Uit eerdere interviews met de doelgroep komt naar voren dat eenoudergezinnen in Almere Poort vooral opvoedstress en financiële stress ervaren.

Tijdens het spel kreeg een kernteam van professionals werkzaam in Almere Poort de vraag een concreet stappenplan te maken. Welke activiteiten ga je organiseren, welke werkafspraken maak je en wat zijn je prestatie-indicatoren. Door een korte pitch had de zaal de mogelijkheid om het kernteam uit te dagen met een andere, betere aanpak.

Uitkomst van het spel zijn praktische tips, activiteiten en samenwerkingsmogelijkheden om aan de slag te gaan voor eenoudergezinnen in Almere.

“Het wijkspel is een hele mooie werkvorm om input te krijgen vanuit verschillende disciplines. Zo ga je verbindingen leggen die je zelf niet kan bedenken.”

“ De interactie in het spel was heel leuk, mensen gingen echt strijden voor hun idee.”

Uitkomsten bijeenkomst vinden hun weg naar de praktijk

“Ik vond het interessant te horen dat huisartsen nu steeds meer kijken naar de invloed van leefstijl op allerlei aandoeningen. Ik ga de NHG-zorgmodules Leefstijl met richtlijnen zeker bekijken om te zien wat er nu wordt gedaan/aangeboden rondom alcohol en drugs en leefstijl.”

In de periode na afloop van de netwerkbijeenkomst zijn de uitkomsten van het wijkspel verder aangescherpt, nadat die gecheckt waren bij wijkbewoners van Almere Poort. Het resultaat is een subsidieaanvraag om in de komende jaren aan de slag te gaan met problemen die eenoudergezinnen ervaren rond financiën, opvoeding, gezondheid, infrastructuur en sociale contacten. Bewoners zelf hebben in het voorstel een centrale rol, als stuurgroep. Zij gaan rond deze vijf onderwerpen keuzes maken voor activiteiten.