Bijeenkomst Heerenveen

Welkom

In het noorden van het land ontmoetten ruim honderd professionals elkaar op 3 december 2015 in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Het gesprek ging over verbindingen leggen tussen de huisartsenvoorziening, publieke gezondheid en welzijn om zo preventie te versterken. Wat is de meerwaarde van samen op trekken en hoe geef je dat vorm? Dat stond centraal tijdens de regionale bijeenkomst Gezonde Wijk. Deze ontmoeting is georganiseerd met regionale partners GGD Fryslân en ROS Friesland.  

Regionale ontwikkelingen

GGD Fryslân werkt sinds kort met zogenaamde gebiedsteams, om zo nog beter in te spelen op lokale ontwikkelingen en om onderling lokale verbindingen met professionals te kunnen leggen, vertelt Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân.

Hans Broekhuizen, wethouder Heerenveen, deelt zijn visie op preventie en de lokale samenwerking 

"Gemeentelijke inzet op vroegsignalering en preventie is veel belangrijker geworden met de decentralisaties: zowel de (financiële) plus- als de minkant komt nu bij de gemeente terecht. Het levert dus wat op om met preventie bezig te zijn. Belangrijk is om vertrouwen in elkaar te krijgen om samen aan preventie te werken."

NHG-zorgmodules Leefstijl

Ton Drenthen van het Nederlands Huisartsen Genootschap vertelt over de nieuwe NHG-zorgmodules Leefstijl. Daarin vinden huisartsen  richtlijnen over leefstijladvisering en begeleiding van patiënten rond alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Daarnaast bieden deze zorgmodules handvatten voor samenwerking met andere professionals in de wijk.

Slim Telefoonboek

Slim telefoonboek (van Sociaal Domein Fryslân) biedt professionals een actueel en dynamisch overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp in Friesland. Door de uitgebreide zoekfunctie is snel duidelijk wat het jeugdhulpaanbod is en hoe collega’s elkaar kunnen bereiken. Voordelen:

  • Wijkteams beter zichtbaar.
  • Zicht op landelijk en provinciaal ingekochte zorg.
  • Kostenbesparend (ingekochte zorg, geen afname diensten, geen eigen sociale kaart).
  • Snellere weg naar specifieke hulp.
  • Actueel en centraal (met ruimte voor lokaal).
  • Aanbieders beheren zelf aanbod.
  • Samen werken en ontwikkelen.

Mail voor meer informatie naar contact@slimtelefoonboek.nl

Huisarts en preventie

Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboudumc, neemt de zaal mee in de wereld van de huisartsenpraktijk, en de meerwaarde en de mogelijkheden voor verbindingen rondom preventie. Zijn boodschap is helder: "Leer elkaars wereld en taal kennen".

Een toenemend aantal mensen heeft een chronische aandoening en daarom is aandacht voor preventie en samenwerking met het publieke en sociale domein belangrijk. De huisarts ziet mensen op het spreekuur bij wie gezondheidswinst te behalen is als ze hun gedrag veranderen. Meer bewegen, gezonder eten, niet roken, minder drinken etc. Deze kan hij op het spoor zetten van gezonder gedrag en in zijn verwijsfunctie moet de huisarts dan weten waarheen hij hen kan verwijzen. De praktijkondersteuner kan vanuit de huisartsenpraktijk een verbindende functie hebben als zij betrokken is bij leefstijlprogramma’s voor grotere groepen. 

Workshop Samenwerken ouderenzorg

In Franeker werken Doktersdiensten, De Skûle Welzijn en Huisartsenpraktijk Het Bolwerk succesvol samen rond ouderenzorg. Problematiek bij ouderen is meestal niet enkel medisch van aard. Toch is de huisarts vaak wel het eerste aanspreekpunt. Praktijkondersteuners in Franeker screenen ouderen jaarlijks op kwetsbaarheid. Er is een brede samenwerking opgestart met maatschappelijk werk, welzijnswerk, psychiatrie, wijkverpleegkundige etc. en gericht is op deze (kwetsbare) ouderen ondersteuning te bieden.

Door regelmatig met elkaar te overleggen leer je elkaars  (on)mogelijkheden  goed kennen. En door de problematiek van een cliënt te delen zijn meer oplossingen beschikbaar en kun je uiteindelijk de cliënt echt helpen. ‘In Franeker weten we elkaar nu goed te vinden, ook voor de kleinere vragen, je kent elkaar nu immers’.

"Door de samenwerking met het sociale domein voorkom je dat een hulpvraag automatisch een zorgvraag wordt. Koffiedrinken in de buurt ook een oplossing kan zijn." 

Workshop van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

In Friesland werken onder andere BigMove Institute en ROS Friesland samen om de burger meer praktische instrumenten in handen te geven. De GG-methodiek is een methode die mensen stimuleert de regie te nemen over hun gezondheid en gedrag. Wanneer mensen zelf bepalen hoe ze aan de slag gaan met hun gezondheid is het effect vaak groter. Wanneer zij hierbij hulp nodig hebben is het belangrijk dat professionals aansluiten bij wat mensen vinden, willen en zelf kunnen doen. Zorg is alleen aanvullend dáár waar mensen dat zelf vragen vanwege ziekte of beperking. Soepele en bredere samenwerking met professionals en vrijwilligers is een voorwaarde.

“Van preventie naar promotie. Val je af om ziekte te voorkomen of om in die jurk te passen…. Waarschijnlijk beide.”

Workshop POH GGZ Jeugd

De gemeenten Leeuwarden en Heerenveen en Molendrift doen samen een pilot POH GGZ Jeugd. Door een betere samenwerking tussen betrokken partijen, krijgen kinderen met psychische klachten eerder behandeling en vinden er minder doorverwijzingen naar de reguliere GGZ plaats. Aan de hand van de casus ontstaat er een interessante discussie over de samenwerking rondom GGZ jeugd. Een moeder met een 7–jarige zoon met probleem gedrag komt bij de huisarts en wil graag een diagnostisch onderzoek. Hoe ga je hier mee om en wat is een goede manier om de wanhopige moeder te helpen?

Een huisarts vertelt dat zijn praktijkondersteuner hierbij een centrale rol heeft, zij kan meer tijd nemen om het probleem te verkennen en een goede doorverwijzing te maken

Een praktijkondersteuner blijkt een goede schakel om problematiek in kaart te brengen en zonodig een juiste doorverwijzing te maken naar andere domeinen en professionals. In veel gevallen voorkomt de POH met een paar gesprekken een doorverwijzing. Dat maakt de zorg kwalitatief beter, sneller en efficiënter.

"Zonder praktijkondersteuner? Ik zou niet meer weten hoe dat is."

En nu verder op de goede weg

Aan het einde van de avond ontstond er een geanimeerd gesprek. Enkele uitspraken: 

"We moeten de focus houden op de patiënt, de mens waar het om gaat."

"Er gebeurt al heel veel in Friesland, maar doe het niet in je eentje. Vertel erover! Dus niet alleen: ‘Mijn deur staat altijd open’, loop ook bij de ander binnen."