Screeningen bij pasgeborenen

Gehoorscreening

Neonatale gehoorscreening

Sinds 2006 is het screeningspakket bij pasgeboren kinderen uitgebreid met een gehoorscreening. De gehoortest wordt meestal samen met de hielprik thuis uitgevoerd wanneer de pasgeborene vier tot zeven dagen oud is. Bij een klein deel van de kinderen vindt deze test op het consultatiebureau plaats. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar enkele minuten. Jaarlijks wordt bij zo’n 180.000 baby’s het gehoor gescreend. Doel hiervan is om slechthorendheid al in de eerste levensmaanden op te sporen opdat zo snel mogelijk met een behandeling gestart kan worden, in ieder geval voordat het kind een half jaar oud is. Dit heeft een gunstig effect op de taalspraakontwikkeling.

2015: Digitale uitwisseling gegevens

In 2015 is een start gemaakt met de digitale uitwisseling van gegevens tussen audiologische centra en JGZ (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties. Hierdoor kunnen de resultaten van de diagnostiek sneller en uniformer worden aangeleverd voor de monitoring en zijn ze ook meteen beschikbaar voor het kind-dossier in de JGZ organisaties. De audiologische centra kunnen hierdoor op hun beurt beschikken over de gegevens van hun eigen audiologisch centrum voor hun kwaliteitsmonitoring.

Neonatale hielprikscreening

In de eerste dagen na de geboorte krijgen alle baby’s een hielprik aangeboden. Het bloed van het kind wordt gescreend op een aantal ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen zijn niet te genezen. Maar als ze vroeg opgespoord en behandeld worden, kan wel ernstige schade bij het kind worden voorkomen of beperkt. Per 1 mei 2011 is screening op cystic fibrosis toegevoegd aan de hielprik.

2015: Uitbreiding hielprik

In 2015 heeft minister Schippers van VWS besloten de neonatale hielprikscreening uit te breiden met nog eens 14 aandoeningen. Tot nu toe worden pasgeborenen getest op 17 ziektes. Één ziekte, homocystinurie, wordt verwijderd uit het programma. Minister Schippers volgt hiermee het advies op van de Gezondheidsraad. RIVM-CvB bekijkt nu samen met alle betrokken professionals en organisaties op welke manier en hoe snel deze nieuwe ziektes verantwoord kunnen worden opgenomen in de screening.

Daarnaast is de hielprik in 2015 ingevoerd op Bonaire, st. Eustatius en Saba waar deze op dezelfde wijze wordt uitgevoerd als in Nederland.