RIVM in cijfers

Verwijzing naar officiële stukken

De in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten maken onderdeel uit van het departementale jaarverslag van het Ministerie van VWS. De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, heeft op 18 mei 2016  haar oordeel hierover in een rapport aan de Staten-Generaal aangeboden. In dit rapport kunnen opmerkingen worden gemaakt over de bedrijfsvoering en de in het departementaal jaarverslag opgenomen financiële overzichten van het agentschap.  Zie voor de formele stukken van het agentschap RIVM zoals deze zijn aangeboden aan de Tweede Kamer op rijksbegroting.nl.

In 2015 heeft het RIVM een positief resultaat gehaald van € 5,6 miljoen en kan als volgt worden weergegeven in de Staat van baten en lasten (resultatenrekening):

De baten komen voornamelijk voort uit opdrachten van het eigen moederdepartement. Dit jaarverslag geeft hiervan een aantal voorbeelden. De overige departementen waar het RIVM voor werkt zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu (€ 54,8 miljoen), het ministerie van Economische Zaken (€ 9,7 miljoen) en een aantal overige departementen (€ 6,0 miljoen). Opdrachten voor derden zijn opdrachten van zowel nationale als internationale opdrachtgevers, zoals de EU en de WHO.

De lasten (kosten) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdrachten zijn deels personeel en deels materieel van aard. Per einde 2015 zijn er 1.487 FTE werkzaam binnen het RIVM die werken aan de opdrachten die door opdrachtgevers zijn verstrekt. De materiële kosten vertegenwoordigen zaken als de huur van gebouwen, maar ook de inzet van andere uitvoeringsorganisatie door het RIVM en de inkoop van vaccins.

Het positieve resultaat dat het RIVM in 2015 heeft behaald komt ten gunste van de exploitatiereserve. Het RIVM heeft geen winstoogmerk. 

Ter vergelijking geeft de onderstaande figuur het overzicht van baten en lasten over 2013 en 2014.

Balans RIVM per 31 december 2015

De bezittingen van het RIVM staan vertegenwoordigd op de balans. Eind 2015 ziet de balans van het RIVM er als volgt uit:De voorraden van het RIVM betreft de voorraad vaccins ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma. Van de debiteuren en nog te ontvangen posten is het grootste gedeelte (€ 18,5 miljoen) een vordering op ministeries en andere agentschappen. De liquide middelen vertegenwoordigd het bedrag dat op balansdatum beschikbaar is om rekeningen te kunnen voldoen. 

Het RIVM is toegestaan om € 16,8 miljoen eigen vermogen te hebben, 5% ten opzichte van de omzet in de afgelopen 3 jaar. Onderdeel van het eigen vermogen is het resultaat 2015 van € 5,6 miljoen. De voorzieningen betreft een reservering voor specifieke toekomstige verplichtingen die nog een onzeker karakter hebben. Grootste post op de passiefzijde van de balans is de nog te betalen posten. Het betreft hier voor een groot gedeelte nog uit te voeren opdrachten van opdrachtgevers. De schulden bestaan voor € 53,4 miljoen dan ook uit rechten van ministeries en andere agentschappen.

 

RIVM-medewerkers

Eind 2015 waren er 1487 fte werkzaam bij het RIVM. De toename (109 fte) hangt samen met de overkomst van medewerkers in verband met taakopdrachten (12, IenM), de start van SSC Campus (25, KNMI), het omzetten van externe inhuur naar een (tijdelijk) ambtelijk dienstverband, en de toename in het werkpakket dat door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Eind 2015 zijn als gevolg van gewijzigd beleid binnen het RIVM circa 16 onderzoekers (AIO's) in dienst van het RIVM. 

Van het totaal aantal werknemers (1728) is 44,4% man en 55,6% vrouw.  Sinds 2012 werken er meer vrouwen dan mannen bij het RIVM. Deze stijging heeft zich ook in 2015 doorgezet. De gemiddelde leeftijd van de RIVM-medewerkers is 47. 

Meest bezochte onderwerpen op RIVM.nl

De website van het RIVM.nl is in 2015 door 6.674.598 mensen 1 of meer keer bezocht. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van 8%. Het aantal pageviews van 22.575.457 is vergelijkbaar met 2014. Het Rijksvaccinatieprogramma is opnieuw met 774.090 het meest bezochte onderwerp, gevolgd door het bevolkingsonderzoek darmkanker (641.853) en de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) (513.858). Deze stijging komt onder andere doordat mensen het RIVM steeds beter online weten te vinden door de toegenomen bekendheid van het RIVM en toename van het aantal onderwerpen waarover op de website informatie wordt gegeven.

Bezoekers Engelstalige website rivm.nl/en

Intensivering van de internationale samenwerking is een speerpunt van het RIVM. Het aantal bezoekers op de Engelstalige website is in 2015 met 22% toegenomen ten opzichte van 2014. Het vaker publiceren van nieuwsberichten, het uitbreiden van informatie over RIVM-onderwerpen en congressen zorgde voor meer bezoekers op de Engelstalige website. Ook de inzet van LinkedIn droeg daaraanbij.  Naast de informatiepagina’s over het RIVM zijn de pagina’s over het Rijksvaccinatieprogramma, ConsExpo, NoroNet en The Dutch Food Composition Database (NEVO) goed bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Frankrijk.

Themasites

Het RIVM heeft, in samenwerking met andere partijen, diverse themasites die ook veel worden bezocht. In 2015 is dit de top 3 van meest bezochte themasites:

  • Volksgezondheidtoekomstverkenning/Nationaal Kompas
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
  • Veilig tatoeëren en piercen 

Overzicht publieksvragen

Het RIVM ontving via info [at] rivm.nl 5733 vragen van burgers en professionals. Dat zijn er ongeveer even veel als in 2014 (5645). De infographic geeft een overzicht van de publieksvragen per onderzoeksdomein. Ook via sociale media, andere e-mailadressen of direct aan medewerkers worden vragen gesteld aan het RIVM. Het overzicht van het ontvangen aantal vragen geeft daarom een indruk.  Naast professionals weten ook burgers het RIVM te vinden.

 

RIVM-onderwerpen in online media

Voor het RIVM is het essentieel om aan te sluiten bij datgene wat er in de samenleving speelt. Alleen dan kunnen we ons werk goed doen en een kennisinstituut zijn dat midden in de maatschappij staat. Maar hoe meten en weten we wat er in de samenleving speelt? We doen dat onder andere door te kijken op welke onderwerpen het RIVM in online berichten en op sociale media wordt genoemd.  In 2015 is in totaal in 49.474 online berichten het RIVM genoemd. Dit betreft berichten uit sociale media, fora, blogs en digitale nieuwsberichten. De top 10 van onderwerpen is in de infographic hierboven afgezet tegen het totaal aantal berichten over het onderwerp in Nederland.