Risicocommunicatie

Hoe gaan burgers, professionals en beleidsmakers om met risico's rond gezondheid, veiligheid en zorg? Het speerpunt Risicocommunicatie richt zich op meer begrip en kennis hiervan.

Wetenschappelijk onderzoek levert gegevens over mogelijke risico’s uit de omgeving. Gebrekkige communicatie hierover kan leiden tot sociale onrust, een gebrek aan vertrouwen in wetenschap en beleid, en minder geïnformeerde oordelen. Daarnaast richt het speerpunt zich op wat burgers nodig hebben om weloverwogen oordelen en geïnformeerde keuzes te maken. De huidige gezondheidszorg verwacht dat burgers deze capaciteit hebben en actief keuzes maken over hun gezondheid. Informatie die rekening houdt met de voorkeuren en beperkingen van burgers, ondersteunt hen hierbij.

Dit speerpunt heeft als doel kennis te genereren om mensen te helpen: (1) de risico's te begrijpen waaraan zij worden blootgesteld (2) weloverwogen beslissingen te nemen over deze risico’s, (3) hen aan te moedigen deze risico’s te minimaliseren of te voorkomen en/of (4) het maatschappelijk draagvlak van hazards en technologieën te vergroten.

In 2017 zijn twee innovatieprojecten en vier expertise-ontwikkelingsprojecten afgerond. In de expertieontwikkelingsprojecten is kennis verkregen op welke wijze een maatschappelijk verantwoorde dialoog over onzekere risico’s voor gezondheid en veiligheid ingericht kan worden met alle betrokkenen. De inzichten uit de verschillende projecten worden in 2018 geïntegreerd tot een voor RIVM bruikbare aanpak. Twee onderzoeksprojecten worden in 2018 afgerond. Een project onderzocht factoren die meespelen bij de keuze om wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit project is verlengd doordat een kleine subsidie van het Amsterdam Public Health research institute van VUmc/AMC is verkregen. Het andere project, Pur Sang, gaat over de communicatie van onzekere risico’s. Beide zijn als highlight beschreven. Het innovatieproject Prosecco, waarin een visie op Citizen Science wordt ontwikkeld, en InstruMami, waarin tools ontwikkeld worden om de maatschappelijke beleving van milieu incidenten kaart brengt, worden ook in 2018 afgerond.

De projecten Eminent, No Panic en Ricalts lopen redelijk op schema. Deze projecten zijn alle in 2016 gestart en zullen in de loop van 2020 worden afgerond. Dit geldt ook voor Canapres, dit project is vertraagd door een wisseling van onderzoeker.