Beleving van veiligheid

Foto van groep mensen

De ‘Staat van de Veiligheid’ geeft jaarlijks de veiligheidssituatie van Nederland met betrekking tot activiteiten met gevaarlijke stoffen weer. Overheid en bedrijfsleven werken in deze rapportage samen aan het borgen en verbeteren van de veiligheid bij risicovolle bedrijven. De feitelijke veiligheidssituatie is echter maar één kant van de medaille.

Eén van de doelen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nastreeft is ‘een gezonde en veilige leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren’. Inzicht in de veiligheidsbeleving is hiervoor van groot belang. Staatssecretaris Van Veldhoven zegt hierover:“Beleving is een veelomvattend begrip. Succesvol beleid staat of valt met goed inzicht in de beleving van veiligheid. Want 100% veiligheid bestaat niet. En mensen snappen dat. De maatstaf voor ons moet zijn: is er voldoende vertrouwen in de veiligheid?”

Het RIVM start op verzoek van het ministerie een pilot voor het ontwikkelen van een ’belevingsthermometer’. Het doel van de pilot is om een instrument te ontwikkelen waarmee gemeten kan worden hoe omwonenden de risico’s beleven van activiteiten met gevaarlijke stoffen, zoals chemische bedrijven en transportroutes.Het ministerie zou op termijn met behulp van dit instrument zicht krijgen op de veiligheidsbeleving en daaruit aandachtspunten voor veiligheidsbeleid signaleren richting de decentrale overheden en het bedrijfsleven. De pilot sluit daarmee aan bij de regierol die het ministerie heeft in het kader van het veiligheidsbeleid.

De belevingsthermometer bestaat uit een vragenlijst die wordt afgenomen bij omwonenden van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De pilot wordt in twee regio’s uitgevoerd. Na succesvolle uitvoering van de pilot kan de belevingsthermometer worden verbreed naar landelijke schaal. Op termijn wordt bezien of de uitkomsten van de belevingsthermometer kunnen worden toegevoegd aan de Staat van de veiligheid, zodat naast de objectieve veiligheidssituatie ook de veiligheidsbeleving kan worden weergegeven. De uitkomsten van de pilot ‘belevingsthermometer’ zijn naar verwachting in de tweede helft van 2018 bekend.