Nieuwe versie Handboek Omgevingsveiligheid

Gereedschap

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt het RIVM een Handboek Omgevingsveiligheid. Het Handboek Omgevingsveiligheid helpt planologen, externe veiligheidsdeskundigen, initiatiefnemers etc. om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste bevat het Handboek informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Het biedt achtergrondkennis waarmee het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk kunnen motiveren. Ten tweede biedt het Handboek methoden om uitvoering te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid.

In juni 2017 is een eerste versie op de website van het RIVM gepubliceerd. Veel (toekomstige) gebruikers van het Handboek hebben feedback en suggesties voor verbetering gegeven op deze eerste versie. Daarnaast is geoefend met het gebruik van het Handboek tijdens pilots die zijn georganiseerd door gemeenten, bedrijven, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en het Rijk. Deze pilots hebben eveneens geleid tot suggesties voor aanvullingen en verbeteringen van het Handboek. Ondertussen is het beleid ook verder ontwikkeld. Het RIVM heeft een nieuwe versie van het Handboek geschreven en heeft de reacties uit de omgeving en nieuwe beleidsinzichten daarin meegenomen. Een nieuwe versie van het Handboek is begin juli als een web-based versie op de RIVM website gepubliceerd (omgevingsveiligheid.rivm.nl).

In de nieuwe versie is veel aandacht geschonken aan de methoden om uitvoering te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Dit is gedaan aan de hand van een aantal stappenplannen. Zo bevat de nieuwe versie van het Handboek stappenplannen om vast te stellen of in een gebied aandacht nodig is voor bescherming tegen brand, explosie of gifwolk ten gevolge van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook is er een stappenplan opgenomen om gelijkwaardige maatregelen vast te stellen in een brand- of explosievoorschriftengebied. Daarnaast biedt het Handboek inhoudelijk aangrijpingspunten voor het selecteren van maatregelen die geschikt zijn voor het bieden van zinvolle en haalbare bescherming. Een aantal van de stappenplannen worden aangewezen in de Omgevingsregeling.

Opnieuw willen wij alle betrokkenen vragen om te reageren op de nieuwe versie van het Handboek, zodat we blijven werken aan een continue verbetering en aansluiting bij de uitvoeringspraktijk. Ontvangt u nog geen meldingen over het Handboek, maar wilt u deze wel ontvangen, dat kunt u zich hiervoor aanmelden via: https://www.formdesk.com/rivm/Aanmeldformulier_RIVM_mailing_handboek_omgevingsveiligheid