Uitwisseling personeel verbetert samenwerking met omgevingsdiensten

uitwisseling omgevingsdiensten

Voor het RIVM is de relatie met lokale en regionale overheden een belangrijk thema. Veel maatschappelijke opgaven vereisen een integrale aanpak met alle betrokkenen, en kennen een doorwerking van internationaal naar nationaal naar regionaal. De samenwerking met regionale overheden krijgt steeds meer vorm, onder andere door de uitwisseling van personeel. Het RIVM/Centrum Veiligheid heeft nu een uitwisseling gestart met de DCMR Milieudienst Rijnmond en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK).

 

Al jarenlang is er op het gebied van omgevingsveiligheid nauw contact tussen het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Jaarlijks werd er een dag georganiseerd, waarbij RIVM en DCMR elkaar bezochten om actuele problemen op het gebied van omgevingsveiligheid te bespreken. Recent bestond zowel binnen het management van het RIVM als binnen DCMR de behoefte deze banden weer aan te halen. Dit heeft vorm gekregen in een uitwisseling van personeel tussen beide organisaties. Ook met de ODNZK is inmiddels een uitwisseling gestart.

Deze uitwisseling is gestart op 1 april 2018. De uitwisseling houdt in dat een medewerker van de omgevingsdienst en een medewerker van RIVM/Centrum Veiligheid voor een dag in de week bij elkaar gedetacheerd zijn. Zo wordt het onderlinge contact tussen beide organisaties verbeterd en leren de beide werknemers elkaars organisatie en medewerkers beter kennen. Ook vormt zich op deze manier een netwerk, waarbij het belang van samenwerken en kennisuitwisseling steeds duidelijker wordt. Het doel is om uiteindelijk structureel met elkaar samen te werken, waarbij kennis en expertise met elkaar kan worden gedeeld.

In de praktijk blijkt het moeilijk om op afstand elkaars werkzaamheden in te schatten. Het was in het begin dan ook even zoeken naar taken die direct uitvoerbaar zijn door de gedetacheerde medewerker. De eerste dagen bestonden dan ook vooral uit praten en kennismaken met de andere collega’s. Wat zijn de raakvlakken in het werk en waar kunnen we elkaar versterken of helpen? Uiteindelijk heeft dit geleid tot een passende opdrachtportefeuille voor de medewerkers. De praktijk laat zien dat dit traject voor een volgende werknemer soepeler en sneller verloopt.

Inhoudelijk is het interessant om bij elkaar in de keuken te mogen kijken. Door elkaar beter te kennen leg je gemakkelijker informeel contact en worden de lijnen korter. Het is goed om te weten waar beide organisaties goed in zijn en welke taken er zoal liggen. De gedetacheerde medewerker krijgt op deze manier een betere kijk op de werkwijze, sterke kanten en de problemen bij de andere organisatie. Dat leidt tot meer begrip voor elkaar.

Concreet zijn enkele ideeën en ontwikkelingen via een informatieve lezing met elkaar gedeeld. Ook levert de intensievere samenwerking winst op voor RIVM en de omgevingsdiensten in de vorm van een betere samenwerking tussen de RIVM Helpdesk en de toepassing van rekenmethodieken op lokaal niveau. Hierdoor kunnen vragen en antwoorden op de RIVM website verbeterd worden.  

Conclusie

De doelstelling van de uitwisseling is na een jaar zichtbaar gerealiseerd. Om de onderlinge contacten te behouden is het wel nodig deze samenwerking voort te zetten. De huidige ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de komst van de Omgevingswet, vraagt van overheden om de samenwerking met elkaar te versterken.