Kennis moet stromen

Met het programma Regionaal Werken willen we de relatie en samenwerking met regionale partijen verbeteren en verstevigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat enerzijds RIVM-ers elkaar vinden en betrekken. Anderzijds is het voor regionale partners belangrijk om te weten waar ze binnen het RIVM terecht kunnen.

Het RIVM werkt natuurlijk al structureel samen met regionale partners. Er zijn bijvoorbeeld verschillende constructies die de verbinding en samenwerking tussen GGD en RIVM versterken. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • de samenwerking tussen het Centrum Infectieziektebestrijding en  Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) uit zeven GGD-regio’s. 
  • de regio-adviseurs medische milieukunde van het domein Milieu en Veiligheid (M&V)  die  een dag per week aanwezig zijn bij vijf bovenregionale GGD’en. 
  • het netwerk van het domein Volksgezondheid en Zorg van contactpersonen per GGD voor gezondheidsbevordering en beleid. En binnen de omgevingsdiensten worden medewerkers gedetacheerd om elkaar betr te leren kennen.

Met het programma Regionaal Werken helpt het RIVM vanuit de verschillende domeinen bij de realisatie van gelaagde kennisinfrastructuren. Zo wordt met ZonMw niet alleen gesproken over de kennisinfrastructuur voor een gezonde leefomgeving, maar ook voor de transitie naar een houdbaar gezondheidssysteem. Het is hierbij gezamenlijk met regionale en landelijke partners zoeken naar de passende infrastructuur. De inhoudelijke inbreng gebeurt natuurlijk vanuit de opdrachten zelf.

Regiohubs

Het werken aan projecten over maatschappelijke vraagstukken gaat over alle domeinen heen. Hierbij zijn de al bestaande structuren tussen RIVM en de regio’s van belang. In de regiohub van M&V kwam ter sprake dat we weliswaar over allerlei thema’s spreken met verschillende provincies, maar dat onduidelijk is wie het overzicht heeft. Losse lijnen geven blijk van ambitie,  maar verbinding is nodig om verder te komen. Het is een logische volgende stap om de contacten tussen RIVM en provincies te verbinden.

Samen leren

Een ander punt  van aandacht binnen het programma is het adaptief en lerend vermogen van RIVM-ers met betrekking tot kwesties als:  Wanneer pakken wij een regionale vraag op en wanneer laten we dit aan de GGD? Hoe betrekken we inwoners als zij de opdrachtgever niet vertrouwen? Hoe gaan wij leren van de uitgevoerde opdrachten? Hierover zijn al verschillende inspirerende voorbeelden zoals de ervaringen met LEGO, met Boeren en Buren, en Metropoolregio Amsterdam. Het programma zal deze competenties stimuleren en faciliteren. 

Komend jaar zal het programma een community of practice ondersteunen voor het maken van nieuwe contractvormen (bijvoorbeeld voor de provincie) en het experimenteren met (nieuwe) tools. Meer informatie daarover lees je in een volgend e-zine. Beschikbare contracten, inzichten en evaluaties van projecten van meer dan 50.000 euro zullen op wiki [URL] worden gedeeld om het gezamenlijk leren te versnellen. 

Oproep

Om gelijk spijkers met koppen te slaan hierbij een oproep. Heb jij een tool ontwikkeld voor een regio of landelijke opdrachtgever? En is die met een kleine investering ook van waarde voor andere regio’s? Laat het dit weten aan Annemieke van der Wal, Hanneke Drewes of  Annemiek van Overveld.

Annemiek van Overveld

Hanneke Drewes

Annemieke van der Wal

 

Of neem contact met ons op via regionaalwerken@rivm.nl