Bouwstenen voor een integrale aanpak

Integraal werken? Dat betekent dat je burgers en cliënten zodanig ondersteunt dat zij met hun vragen en problemen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met verschillende hulpver-leners, organisaties en schotten tussen organisaties. Zo beschrijft hoogleraar Tom van Yperen integraal werken in dit e-zine.Als kennisinstituten beseffen we dat we over de grenzen van ons eigen domein moeten kijken om bij te dragen aan integraal werken. Het Erkenningstraject is daarvan een goed voorbeeld. Hierin werken zeven kennisinstituten samen aan de kwaliteitsverbetering van interventies: de bouwstenen voor een integrale aanpak. Om integraal werken mogelijk te maken helpt het om inzicht te hebben in de kwaliteit van interventies, ook van interventies van andere disciplines. De opgave is om deze kennis gezamenlijk te benutten. In de sociale wijkteams is deze zoektocht bijvoorbeeld volop gaande.  

In het Erkenningstraject beoordelen onafhankelijke commissies de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van interventies. Daarbij gelden voor alle samenwerkende instituten dezelfde criteria. Voor het werkveld schept dit duidelijkheid en vertrouwen. Voor gemeenten en maat-schappelijke organisaties biedt de erkenning van interventies een keurmerk. Een erkende interventie is goed doordacht en werkt in de praktijk. In onze databanken effectieve interventies vindt u de aanpak en de beoordelingen van de interventies. Dit magazine biedt u de links naar alle databanken. 

Steeds meer interventies slaan de brug tussen verschillende disciplines. De buurtsportcoaches zijn een goed voorbeeld. Daarbij gaat het zeker om ‘lekker sporten’, maar ook om gezond-heidsbevordering, welzijn en soms ook om zorg, bijvoorbeeld bij het signalen van kindermis-handeling of -misbruik. In dit e-zine staan zeven voorbeelden van integrale interventies, die u inspiratie kunnen geven.  Ook in het project Integraal Werken in de Wijk hebben we als kennisinstituten onze krachten gebundeld. In nauwe samenwerking met burgers en cliënten, maatschappelijke organisaties en gemeenten volgen en verbeteren we actuele ontwikkelingen. Daarbij gaat het om innovatieve vormen van samenwerking tussen organisaties, waarbij de cliënt centraal staat. Domein over-schrijdende effectieve interventies spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie met de mooie voorbeelden in dit magazine!

De directies van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies,