Industrie bij nacht

SAFETI-NL 8.1

De nieuwe versie van SAFETI-NL, versie 8.1, is eind oktober 2018 beschikbaar gesteld aan de gebruikers. De interface van het rekenprogramma is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de huidige versie, versie 6.54. Ook zijn er veranderingen in de modellering. Voor de huidige gebruikers van SAFETI-NL zijn in december, januari en februari nog een aantal upgrade cursussen te volgen. In januari, februari en in maart zijn ook basiscursussen georganiseerd voor SAFETI-NL 8.1. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.rivm.nl/safeti-nl

Versie 8.1 van Safeti-NL kan gebruikt worden voor het berekenen van aandachtsgebieden. Het voorschrijven van Safeti-NL versie 8.1 in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) voor het berekenen van risicocontouren en groepsrisico is nu voorzien op 1 juli 2019.

Dit betekent dat in de periode tot 1 juli 2019 versie 6.54 nog steeds de voorgeschreven versie is. In overleg met het bevoegd gezag kan besloten worden de risicoberekeningen met versie 8.1 uit te voeren. Het voorschrijven van Safeti-NL versie 8.1 in de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt nog onderzocht op de consequenties alvorens de regelgeving daarop wordt aangepast.

Het RIVM vindt versie 8.1 meer dan gelijkwaardig aan versie 6.54. Gezien het grote aantal modelwijzigingen en de significante aard ervan, is RIVM van mening dat SAFETI-NL 6.54 inhoudelijk gezien niet meer actueel is; de effecten en risico’s die in versie 6.54 worden berekend, zijn in veel gevallen niet meer conform de huidige inzichten. Met versie 8.1 wordt wel aangesloten bij de huidige inzichten.