Industrie bij nacht

Update rekenmethoden: SAFETI-NL, spoor en probits

Update release SAFETI-NL 8.1

Iedereen kijkt uit naar de release van de nieuwe versie van SAFETI-NL. Het rekenpakket SAFETI versie 8.1 is inmiddels al wereldwijd beschikbaar. Het RIVM test deze versie en ontwikkelt de nieuwe handleidingen en de parameterbestanden specifiek voor SAFETI-NL. Hierbij wordt in het bijzonder nog naar de modellering van transportleidingen en het nieuwe kratermodel gekeken. In overleg met het ministerie zal dan de software beschikbaar worden gesteld. Het doel is dat in oktober SAFETI-NL 8.1 voor de gebruikers beschikbaar komt, en ook de cursussen voor de nieuwe interface worden georganiseerd. Het opnemen van SAFETI-NL 8.1 in de regelgeving is gepland voor 2019.

Rekenmethode spoor

Het RIVM ontwikkelt in samenwerking met AVIV en andere betrokkenen zoals ProRail, spoorbranche en adviesbureaus, een nieuwe rekenmethode voor het berekenen van de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De oude rekenmethode is inmiddels al meer dan 20 jaar oud en is gebaseerd op verouderde data, die niet (meer) representatief zijn. Het nieuwe rekenmodel moet in het najaar gereed zijn, zodat het gebruikt kan worden voor het doorrekenen van het herontwerp van het Basisnet.

Door het Basisnet door te rekenen met de oude rekenmethode en de nieuwe rekenmethode worden ook de consequenties van een eventuele overstap naar de nieuwe rekenmethode inzichtelijk gemaakt.    Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Slechts 2% van het transport van gevaarlijke stoffen in Nederland gaat over het spoor, maar omdat spoortrajecten vaak door dichtbevolkte gebieden lopen, is er veel aandacht voor het veilig vervoer van stoffen over spoor.

Consequentieonderzoek probits

Formeel vastgestelde probitrelaties worden in kwantitatieve risicoanalyses (QRA) gebruikt om de kans op acute sterfte als gevolg van blootstelling aan toxische stoffen in te schatten. De uitkomsten van de risicoberekeningen worden gebruikt bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening rond activiteiten met gevaarlijke (toxische) stoffen.Met een probitrelatie voor een toxische stof kan voor iedere combinatie van concentratie en blootstellingsduur een schatting worden gemaakt van het percentage mensen dat in de omgeving van een ongeval komt te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische stof.

De methode om probitrelaties af te leiden is in 2015 door een panel van deskundigen grondig herzien en internationaal gereviewd. De afleiding is met de nieuwe methode transparanter, beter verifieerbaar, robuuster en meer valide. Dit draagt bij aan een consistente berekening van risico’s voor de productie, opslag, het gebruik en vervoer van toxische stoffen, met als uiteindelijke doel een zo veilig mogelijk gebruik van toxische stoffen.

Op basis van de nieuwe methode heeft de Toetsgroep probitrelaties de afgelopen jaren een reeks nieuwe probitrelaties afgeleid. Deze nieuwe probitrelaties kunnen leiden tot andere uitkomsten van risicoberekeningen. Voordat de nieuwe probitrelaties formeel vastgesteld worden, onderzoekt het RIVM nu hoe groot de veranderingen zijn en wat de consequenties zijn voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening.

Inmiddels zijn Safeti-NL gebruikers en stakeholders op de hoogte gebracht van het consequentieonderzoek en uitgenodigd om QRA rekenbestanden in te dienen. Ook zijn alle deelnemers aan het consequentieonderzoek Safeti-NL benaderd die beschikken over bestanden die eveneens relevant zijn voor dit consequentieonderzoek.

De verwachting is dat het onderzoek in de eerste helft van 2019 gereed zal zijn. Op basis van de resultaten van het consequentieonderzoek neemt het ministerie van I&W een besluit over de beleidsmatige vaststelling van de nieuwe probitrelaties in de Handleidingen Risicoberekeningen Bevi en Bevb.

Meer informatie hierover staat op de RIVM-website. Op deze webpagina is onder meer het plan van aanpak te vinden dat het RIVM heeft opgesteld om inzicht te geven in hoe het consequentieonderzoek zal worden uitgevoerd en hoe de verschillende stakeholders zullen worden betrokken bij het onderzoek.

Wilt u meedoen aan het onderzoek en ook een QRA-rekenbestand indienen, dan kunt u zich hiervoor tot 18 juli aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen via safeti-nl@rivm.nl

NB:Met een probitrelatie voor een toxische stof kan voor iedere combinatie van concentratie en blootstellingsduur een schatting worden gemaakt van het percentage mensen dat in de omgeving van een ongeval komt te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische stof.