Brede maatschappelijke thema's

De cross cutting themes (CCT) zijn vier maatschappelijke thema’s waarbij RIVM-brede samenwerking nodig is.

Het CCT Veilig gezond en duurzaam eten had tot doel Nederland voorop te laten lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Er is een rapport opgeleverd waarin deze aspecten op integrale wijze zijn afgewogen. Dit CCT is inmiddels afgerond.

Binnen het CCT Veehouderij-one health worden schattingen gemaakt van de invloed van veehouderij op gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Het onderzoek naar ziektelastschattingen is nog omgeven met onzekerheden, o.a. over de vergelijkbaarheid van schattingen van de milieueffecten en zoönosen. Tevens is de vraag of deze schattingen bij elkaar mogen worden opgeteld. Ter afsluiting van dit CCT worden er twee publicaties voorbereid. Er wordt een discussienotitie opgesteld met een richtinggevend en signalerend karakter en een wetenschappelijk artikel dat een cijfermatige onderbouwing levert.

Het CCT Gezonde levensloop biedt inzicht in de levensloop en geeft aanknopingspunten voor preventie en zorg gericht op gezond ouder worden. De producten voor het CCT Gezonde levensloop zijn in een afrondende fase. De kennissynthese brengt de beschikbare kennis uit verschillende gelederen van het RIVM bij elkaar. De drie fasen in de levensloop die centraal staan zijn de zwangerschap, adolescentie en pre-pensioen. In de slotbeschouwing worden een aantal gebieden geïdentificeerd waar op dit moment nog weinig kennis over beschikbaar is en worden aanbevelingen voor onderzoek gedaan. Andere opbrengsten van dit CCT zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld lifelines en Dynamics of Youth.

In CCT Healthy Urban Living is nog veel te doen; de toegekende SPR-middelen zijn echter op. Gekeken wordt hoe dit CCT afgerond kan worden.